הנדסת קורוזיה חומרים וצינורות בע"מ
CORROSION MATERIALS &
PIPE ENGINEERING LTD.
לחצו כאן להדפסת העמוד .... Printer-friendly version גירסת הדפסה
אל עמוד הבית
מאמרים מקצועיים

תופעת קורוזיה חדשות וזיהום מים בצנרת בתי מלון בישראל

  למרות המעבר לשימוש בצנרת פלסטית לאספקת מים בבניינים - השימוש בצנרת מגולוונת למערכות אספקת מים חמים מרכזיות במיוחד לבתי מלון בתי חולים בתי אבות וכד' ממשיך גם בימינו אלה.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות חדשות של קורוזיה שלא הכרנו בעבר.

התגלו מקרים לא מעטים של מים עכורים עד חומים במערכות מרכזיות למים חמים בבתי מלון ובסוגי מבני מגורים דומים. וזאת למרות שהמתכננים קבעו טמפרטורה מרבית שמתחת ל-60 מ"צ- טמפרטורה, שידוע כי אינה גורמת לתופעת היפוך הפוטנציאל המוכרת בעולם וגם בארץ מזה עשרות רבות של שנים. מדובר בתופעה דוחה ולא אסטטית הגורמת לאורחי בתי המלון הרגשה מאד לא נעימה של מים מזוהמים ומסוכנים לבריאות - עד כדי חשש מרחצה במים אלה. כתוצאה מכך מגיעות להנהלת בתי המלון תלונות רבות על זיהום והתוצאה של תופעה זו היא רתיעה של אורחי בתי מלון אלה מלחזור לאותם בתי מלון – דבר הגורם לנזק גדול למוניטין של בתי המלון.

כזכור תופעת היפוך הפוטנציאל בטמפרטורה שמעל ל-60 מ"צ גרמה בעבר לנזילות מהירות של הצנרת אחרי מספר קטן של שנים – כשהצנרת הייתה עדיין חדשה. 

תופעת חדשה אחרת של זיהום מים בצנרת דירתית מגולוונת התחילה להתגלות בישראל לפני כ-15 שנים בצנרת דירתית חדשה  והתברר שאין לה קשר לטמפרטורות גבוהות. יחד עם זאת התברר כי המים שיצאו מהברזים במיוחד בפתיחת הברז הראשונה בשעות הבוקר, צבע המים היה עכור עד חום וגם הוא עורר הרגשה זהה של שעת נפש וחשש מפני זיהום מסוכן של שתיית המים ואפילו רחצה בהם. תופעות אלה גרמו, פרט לנזק תדמיתי ליצרני הצנרת, גם להזרמת כמויות מים חמים גדולות למערכת הביוב – כלומר להפסדי אנרגיה גדולים מחד והפסדי מים מאידך.
בעקבות חקירה מעמיקה הגיע כותב המאמר למסקנה שמדובר במים שתכולת הנייטראטים בהם גבוהה מ-65 ח"מ כיון ניטראט. התברר שתהליך עליה של תכולת הניטראטים במים התרחש וממשיך להתרחש, ביישובים רבים שהיו בעבר חקלאיים ונעשה בהם שימוש רב בדשנים חנקתיים ואלה חדרו עם השנים לקידוחים מקומיים ששימשו את אספקת המים המקומית. השימוש במי קידוחים רבים הופסק בהוראת משרד הבריאות משום שתכולת הניטראטים בהם עלתה על 90 ח"מ שהייתה בזמנו הרמה המרבית המותרת. מאות קידוחי מים נסגרו.

כדי לחדש את השימוש בבארות הסגורות נעשו במהלך העשור האחרון וקצת יותר פעולות מספר: 

א. בשלב הראשון נעשה עירבוב של מי חברת מקורות במי הקידוחים המקומיים שהוריד את תכולת הניטראטים אל מתחת לרמת הניטראטים המרבית המותרת ואיפשר שימוש מחדש של הקידוחים. 

ב. בשלב שני – נעשה טיפול כימי בשיטות שונות כדי להוריד את תכולת הניטראטים אל מתחת לרמה המרבית המותרת ולהחזיר את הקידוחים לשימוש. 

תופעות זיהום המים החדשות שהתגלו בבתי מלון , בתי אבות ועוד בשנים האחרונות.

בבית מלון חדש שהחל לפעול לפני מספר שנים התגלו תופעות של זיהום מים. מדובר במים עכורים שהגיעו במקרים רבים לצבע חום – עד לצבע של שוקולד.למרות פעולות שונות על ידי חברות שונות שניסו להפעיל שיטות שונות לטיפול במים – התופעה לא פסקה. כותב המאמר שעליו הוטל חקר התופעה ערך בדיקות שונות לאיכות המים, לתנאי תיפעול המערכת, לתכנון הצנרת ולבחירת אביזריה השונים ניתח את התופעה והגיע למסקנות הבאות:

      א.      הזיהום פרט למראה החיצוני הדוחה של המים הכיל זיהומים בלתי נראים של יוני מתכות רעילות שמקורן באבזרים ובצינורות 
            שמהם נבנתה המערכת.
 
      ב.       התגלה תופעה של היפוך פוטנציאל שאינה קשורה כלל לטמפרטורות גבוהות – והיא הייתה אחראית על מספר צורות קורוזיה
           
שונות שהתגלו במערכת.

ג.        הזיהום העיד על פגיעה בחומר הצנרת ואבזרי הצנרת שנגרם עקב תופעות גימום רבות מחד וקורוזיה גלוואנית מאידך.

ד.       נמצא כי קצב הקורוזיה של דפנות הצנרת - קרי קורוזיה כללית של ציפוי הצנרת היה גדול.

ה.      מצב המערכת כיום מחייב החלפת הצנרת בצנרת חדשה.

ו.        כן התחייבה הפעלת אמצעים מרכזיים מיוחדים להורדת תכולת החמצן במטרה להקטין את קצב הקורוזיה ולהאריך את משך חיי השרות של חלק אחר מן הצנרת.

 

נמסר כי התופעה התגלתה גם במספר בתי מלון חדשים אחרים – כלומר מדובר בתופעה בעל אימפקט רציני הדורש טיפול מרכזי על ידי שלטונות הבריאות.

      בבדיקה יסודית שנערכה על ידי נחום נוה המומחה שחקר את התופעה התברר כי מדובר בצינורות מיובאים ממדינות שאין להן ניסיון
      רב בייצור ובגילוון צינורות וכי לאיכות הגילוון יש השפעה רבה על התופעות שהתגלו.
      יצרני הגילוון בישראל מכירים את התופעה ומונעים גילוון של צינורות שתכולת הפלדה שבהן אינה מתאימה לגילוון.

      שרת 23 רמת גן 52003 | טל' 03-6724969 | פקס. 03-6737694 | נייד: 052-3640057    navehcor@smile.net.il